Statut Fundacji Liga Superbohaterów

STATUT FUNDACJI LIGA SUPERBOHATERÓW

Rodział I. Ustanowienie Fundacji.

§1

1. Fundacja pod nazwą „Liga Superbohaterów”, w niniejszym statucie zwana „Fundacją”, ustanowiona została przez Tomasza Gierwiatowskiego, dalej Fundatora, na podstawie aktu fundacyjnego sporządzonego przed notariuszem Magdaleną Marecik w Szczecinie, dnia 26 listopada 2014 roku repertorium A nr 2338/2014.

2. Fundacja stanowi instytucjonalne rozwinięcie i kontynuację indywidualnej działalności charytatywnej Fundatora, prowadzonej wcześniej przez niego pod nazwą „Szczecińska Liga Superbohaterów”.

3. Znakiem fundacji jest sylwetka mężczyzny z rozwianą peleryną oraz podpisem wykonanym czcionką typu arial lub sans o treści LIGA SUPERBOHATERÓW.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest Szczecin.

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w razie potrzeby uzasadnionej jej celami także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Fundacja może tworzyć oddziały fundacji poza miejscem swojej statutowej siedziby.

4. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Rozidzał II. Cele Fundacji.

§3

Celami Fundacji są (1) organizacja akcji charytatywnych i zbiórek środków z przeznaczeniem na ratowanie życia chorych osób, w szczególności dzieci, (2) promocja zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, (3) pomoc dzieciom przewlekle chorym oraz znajdującym się w innego rodzaju ciężkiej sytuacji  materialnej lub osobistej, (4) propagowanie wartości prezentowanych przez popkulturowe wyobrażenia superbohaterów, (5) propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży ze szczególnym naciskiem na czytelnictwo komiksów.

§4

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie happeningów i eventów polegających na odwiedzaniu dzieci przewlekle chorych oraz dzieci znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej lub osobistej w domach, szpitalach lub innych miejscach, w których przebywają, przez wolontariuszy Fundacji przebranych w stroje nawiązujące do wizerunków popkulturowych superbohaterów,

2) organizowanie publicznych zbiórek pieniędzy i środków materialnych z przeznaczeniem na pomoc dzieciom przewlekle chorym lub znajdującym się w innego rodzaju ciężkiej sytuacji materialnej lub osobistej z wykorzystaniem strojów i motywów nawiązujących do wizerunków popkulturowych superboahterów,

3) propagowanie ochrony zdrowia w szczególności poprzez uczestnictwo i promowanie akcji krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz transplantologii z wykorzystaniem strojów i motywów nawiązujących do wizerunków popkulturowych superbohaterów,

4) propagowanie i organizację wolontariatu dobroczynnego,

5) pozyskiwanie i zakup sprzętu, materiałów i urządzeń, służących do realizacji celów Fundacji,

6) organizowanie, propagowanie i udział w akcjach na rzecz integracji społecznej osób, w szczególności dzieci, zagrożonych wykluczeniem,

7) skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności młodzieży oraz przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych.

8) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz zakładami opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji

9) bezpośrednie wspieranie działań innych organizacji o podobnych celach i profilu działalności oraz stałą współpracę z nimi

10) organizowanie spotkań i webinarów służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania

11) organizowanie, wśród dzieci i młodzieży, warsztatów artystycznych poświęconych tworzeniu kostiumów nawiązujących do wizerunków popkulturowych superbohaterów,

12) organizowanie giełd i festiwali komiksów.

§4a

Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, z której dochód będzie przeznaczać wyłącznie na realizację celów statutowych, w szczególności Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą określoną w PKD jako:

1) PKD 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

2) PKD 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

3) PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

4) PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

5) PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD 94.99. Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Rozdział III. Majątek Fundacji.

§5

1. Majątek fundacji stanowi majątek założycielski fundacji w postaci kostiumów nawiązujących o wizerunków popkulturowych superbohaterów, wymienionych szczegółowo w akcie fundacyjnym – Superman, Green Arrow, Gambit, Jack Sparrow, Wojownik Ninja, Spider-man, Assasin’s Creed i Green Lantern – o łącznej wartości 2.500 złotych – oraz mienie zgromadzone przez Fundację w toku jej działalności, w szczególności własność rzeczy ruchomych i nieruchomości, środków pieniężnych i praw majątkowych.

2. Fundacja nie ma prawa:

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie jej organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywać swojego majątku na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§6

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

a) darowizn, spadków i zapisów
b) subwencji osób prawnych
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów uzyskiwanych z majątku Fundacji
e) aukcji internetowych i społecznościowego gromadzenia środków,
f) innych źródeł przewidzianych prawem.

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy,

3. Dochody określone w ust. 1 pochodzące z darowizn, spadków, zapisów i subwencji mogą być wykorzystane na dowolne działania związane z realizacją celów Fundacji, tj. na działalność statutową chyba że przysparzający wyraźnie wskazał sposób ich wykorzystania.

4. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego, z wyjątkiem długów wynikających z obciążenia hipotecznego lub innych zabezpieczeń rzeczowych ustanowionych na przedmiocie darowizny lub spadku.

Rozdział IV. Organy Fundacji.

§7

1. Organami fundacji są:

a) Fundator
b) Zarząd,
c) Rada Nadzorcza.

2. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z piastowaniem funkcji w Radzie Fundacji.

3. Piastunem organów Fundacji może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie karana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karnoskarbowe.

4. Członek Rady Nadzorczej nie może pozostawać z członkiem jej Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub w stosunku podległości służbowej jakiegokolwiek typu.

5. Piastuni organów Fundacji pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia z zastrzeżeniem § 8. ust. 4.

§8

1. Fundator stoi na straży przestrzegania statutu Fundacji, jest gwarantem właściwej realizacji jej celów i sprawności działań.

2. Fundator kreuje skład organów Fundacji wyznaczając osoby do pełnienia funkcji ich piastunów.

3. Fundator może wyznaczyć samego siebie do pełnienia funkcji w organach Fundacji. §7 ust. 2-5 stosuje się wówczas wprost.

4. Może określić wynagrodzenie członków organów Fundacji za wykonywanie czynności na rzecz Fundacji, z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

5. W przypadku śmierci Fundatora, prawa fundatora przechodzą, według jego wyboru, na małżonka lub pełnoletnie dziecko. W przypadku braku tych osób uprawnienia przechodzą na osobę/-y wskazane przez fundatora z imienia i nazwiska w jego oświadczeniu na wypadek śmierci. Przepisy niniejszego statutu dotyczące Fundatora stosuje się wprost dla określenia kompetencji takiej osoby.

§9

1. Zarząd jest organem reprezentującym Fundację na zewnątrz.

2. Zarząd jest trzy osobowy. Członków Zarządu powołuje Fundator na czas nieokreślony.

2a. Członkiem Zarządu może być tylko osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Mandat członka Zarządu wygasa na skutek:
a) odwołania przez organ uprawniony do jego powołania,
b) rezygnacji złożonej na ręce Fundatora lub Prezesa Fundacji,
c) zaistnienia, którejkolwiek z sytuacji przewidzianej w § 8 ust. 2, 3 lub 4,
d) śmierci.

4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji konieczne jest wspólne działanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa.

5. Członkowie Zarządu mają prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. W sprawach przekraczających zwykły zarząd konieczna jest uchwała podjęta większością 2/3 głosów.

6. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji, w szczególności organizuje akcje i inicjatywy zgodne z celami Fundacji i podejmuje decyzje o współdziałaniu z innymi organizacjami.

7. Najpóźniej do dnia 15 grudnia każdego roku Zarząd przygotowuje i przedstawia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania i zatwierdzenia roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Fundacji zgodne z wymogami art. 12 ustawy o fundacjach oraz art. 23 ustawy o działalności pożytku publicznego i wydanymi na jego podstawie przepisami wykonawczymi.

8. Prezes Fundacji może upoważniać osoby fizyczne do wykonywania przysługujących mu kompetencji.

9. W czynnościach prawnych pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu lub między Fundacją a Fundatorem Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Nadzorczej.

§10.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji i jej Zarządu.

2. Rada Nadzorcza składa się z 3-5 członków powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję, z preferencją osób posiadających wiedzę ekonomiczną, prawniczą lub z zakresu zarządzania, niezbędną dla należytej realizacji zadań Rady.

2a. Członkiem Rady Nadzorczej może być tylko osoba która:
a) nie może być członkiem organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa na skutek:
a) rezygnacji złożonej na ręce Fundatora,
b) zaistnienia, którejkolwiek z sytuacji przewidzianej w § 8 ust. 2, 3 lub 4,
c) śmierci.

4. Członkowie Rady Nadzorczej służą Zarządowi radą i wiedzą niezbędnymi do prawidłowej realizacji celów Fundacji.

5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a) kontrola nad gospodarką finansową w zakresie jej zgodności z celami działalności Fundacji,
b) kontrola wykonywania przez Zarząd celów Fundacji oraz kontrola zgodności działalności Zarządu ze statutem,
c) przedkładanie Zarządowi swojego stanowiska co do oceny wykonywania celów Fundacji oraz co do zgodności jego działalności ze statutem,
d) zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego,
e) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
f) występowanie z wnioskiem do Fundatora o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków,
g) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu Fundacji.

6. Pracom Rady Nadzorczej przewodniczy wybrany przez jej członków ze swojego grona Przewodniczący.

7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagane jest powiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia wszystkich jej członków, jak również obecność co najmniej dwóch trzecich jej członków, w tym Przewodniczącego.

8 .Najpóźniej do dnia 31 grudnia każdego roku Rada Fundacji opiniuje i zatwierdza sporządzone przez Zarząd sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Fundacji.

9. Uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia wraz z uzasadnieniem Przewodniczący Rady Nadzorczej przekazuje niezwłocznie Fundatorowi. W przypadku niezatwierdzenia sprawozdań Rada Nadzorcza przekazuje Fundatorowi uzasadniony wniosek o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków.

10. Dla zmiany statutu konieczne jest podjęcie jednomyślnej uchwały członków Rady Fundacji.

Rozdział IV. Postanowienia Końcowe

§11

1. Dla efektywnego realizowania swych celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

2. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator.

3. Połączenie nie może nastąpić jeśli w jego wyniku miałoby dojść do istotnej zmiany celu Fundacji.

§12

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów lub wyczerpania środków.

2. Decyzję o wszczęciu postępowania likwidacyjnego podejmuje Fundator.

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji Fundator przekazuje, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 Ustawy o fundacjach, wybranym przez siebie instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§13

1. Na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy o fundacjach Fundator upoważnił do sporządzenia i podpisania niniejszego statutu adwokata Pawła Zacharzewskiego.

2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.